> Bekis > Institutions > View institution

Institutions

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB) - [English]


Type:

Documentation Centre (national)

Contact:

Tyllström, Kerstin

Berzelius väg 7B, Solna

Box 200, 17177 Stockholm

Sweden

Phone: +46-(0)8-524 84 101 Fax: +46-(0)8-308128

E-Mail: Kerstin.Tyllstrom@kib.ki.se URL: http://kib.ki.se/

Head:

Olsson, Per

Short Description:

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) är Sveriges största medicinska bibliotek. Biblioteket består av två serviceenheter och ett nätverk av datoriserade tjänster. Bibliotekets organisation är teamorienterad. Personalen, som uppgår till ca 130 personer, är uppdelade i nio olika team med var sin teamledare. Samtliga teamledare ingår i bibliotekets ledningsgrupp.

Våra kunder
Bibliotekets prioriterade målgrupper är Karolinska Institutets studenter, forskare, lärare och övrig personal. Biblioteket är emellertid öppet för alla som har behov av våra samlingar eller personalens kompetens. Inom ramen för KIB Plus kan företag och organisationer köpa skräddarsydd biblioteksservice av biblioteket.

Nationellt ansvarsbibliotek
KIB är även ett nationellt ansvarsbibliotek, vilket innefattar odontologi, vårdvetenskap och hälso- och sjukvård. BIBSAM formulerar rollen för ansvarsbibliotek: "Grundtanken är att man med hjälp av ekonomiska bidrag ska stimulera ett antal bibliotek, vart och ett centralt inom ett ämnesmässigt avgränsat ansvarsområde, att vidmakthålla och vidareutveckla service riktad till mottagare utanför den egna moderorganisationen".

Ansvarsbiblioteksrollen innebär för KIB bl a ett nationellt ansvar för utvecklingen inom den medicinska biblioteksverksamheten i Sverige.

Som ett led i detta arbete bedriver KIB ett antal projekt, finansierade av BIBSAM. I rollen som ansvarsbibliotek ansvarar KIB även för viss nationell kursverksamhet och kompetensutveckling inom det medicinska biblioteksområdet. Vidare anordnar biblioteket årliga konferenser för medicinska bibliotekarier från hela landet.

Utvecklingsverksamhet
Därutöver driver biblioteket ett stort antal utvecklingsprojekt, både inom traditionell biblioteksverksamhet och inom helt nya områden. Uppdragsverksamheten ökar stort, särskilt inom webbområdet, varför webbyrån Vision tillskapats.

© DRZE, 2005-2012 | Imprint | webmaster@drze.de